Listopad 17, 2017

Pro strávníky

Úhrada za školní stravování

Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. Platba za odebranou stravu se provádí po ukončení kalendářního měsíce, vždy 15. dne následujícího měsíce výhradně bezhotovostním stykem, formou inkasa z účtu strávníka (zákonného zástupce).

Cena obědu pro žáka

  • nižšího gymnázia je: 29,- Kč
  • vyššího gymnázia je: 31,- Kč

Provozní podmínky a pravidla školního stravování

Zahájení školního stravování
– odevzdáním řádně vyplněné přihlášky ke školnímu stravování s povolením inkasa a podpisem zákonného zástupce.
Identifikace strávníka
– vlastnictví identifikačního čipu v hodnotě 115,- Kč který je nepřenosný a nevratný.
– zapomene-li strávník čip, je povinen vytisknout si náhradní stravenku v objednávacím boxu.
Odhlašování obědů a změna jídel
Stravovací systém je nastaven tak, že přihlášený strávník má ve stravovací dny přihlášen oběd číslo jedna. Odhlášení, či změnu obědu může strávník provést prostřednictvím:

  • internetového objednávání na 14 dnů předem –http://www.strava.cz (viz návod na internetových stránkách školy),
  • mobilní aplikace pro Android „Strava.cz“,
  • objednávacího boxu ve vestibulu školy na 14 dnů předem,
  • objednávacího snímače ve školní jídelně na 7 dnů předem (viz návod u objednávacího snímače).

Odhlašování a objednávání může strávník provádět nejpozději do 8.00 hodin předešlý den (např. oběd na pátek můžeme změnit či odhlásit nejpozději do 8.00 hodin ve čtvrtek).
Od 7.00 do 8.00 hodin ráno je možné telefonické odhlášení stravy pouze v případě nemoci strávníka (telefonní číslo 572 434 151 – p. Jourová). Na toto telefonní číslo se můžete obracet s problémy ohledně stravování (platba stravného, ztráta čipu atd.).

Množství pokrmů, na které má strávník nárok, je uvedeno v tabulce jidelna_mnozstvi_pokrmu.pdf.

Organizace provozu školní jídelny

Výdejní doba je stanovena od 11.25 do 13.45 hodin.
Výdej oběda do jídlonosiče (pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole) je možný v době od 11.00 od 11.15 hodin.
Strávník je povinen odkládat podnosy s použitým nádobím do připravených vozíků rozmístěných v jídelně.
Strávník je povinen okamžitě ohlásit zaměstnancům v mycím sektoru potřebu mimořádného úklidu během výdejní doby (např. rozlití čaje).
Strávník je povinen řídit se pokyny dozoru v jídelně a respektovat pokyny vydávajícího personálu, při stravování se chová v souladu s hygienickými a společenskými pravidly, nepoškozuje majetek školní jídelny.